-A +A

Ansvarsfriskrivning

Genom att använda information och innehållet på denna webbplats godkänner du följande:

INGEN GARANTI: All information som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls "som den är" och utan garanti eller annan utfästelse om dess tillförlitlighet. Inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av någon typ, inklusive exempelvis underförstådda garantier för försäljningsändamål eller tillämplighet för ett visst annat ändamål, lämnas med avseende på informationen eller användningen av informationen på denna sida. Streamalagligt lämnar ingen upplysning om och uppställer inga garantier av något slag med avseende på exaktheten, fullständigheten eller tillgängligheten av informationen eller innehållet på denna webbplats.

ANSVARSFÖRSKRIVNING: Streamalagligt friskriver sig i för allt ansvar för direkta skador och/eller indirekta skador och ansvarar heller inte för förlust eller annan skada som någon lider till följd av användning eller missbruk av informationen eller innehållet på denna webbplats. EUIPO och dess Observatorium påtar sig heller inget ansvar för förlust eller skada som uppstått till följd av användning, missbruk, begränsad tillgänglighet eller tillförlitlighet till informationen eller innehållet på denna webbplats.

ANVÄNDNING PÅ EGEN RISK: Denna webbplats är endast avsedd för din information. Eventuell användning, anpassning eller missbruk av informationen eller innehållet på denna webbplats sker på egen risk. Du är införstådd med att information som tillhandahålls i den här portalen kan vara ofullständig och/eller felaktig och åtar dig att hålla EUIPO och dess Observatorium helt och hållet fritt från varje slags ansvar, inklusive ekonomiskt ansvar eller annan skada som uppkommit för dig eller tredje part till följd av din användning eller missbruk av informationen eller innehållet som tillhandahålls på denna webbplats samt för eventuell tillfällig begränsad tillgänglighet av webbplatsen. Du avsäger dig även rätten att väcka talan mot EUIPO och dess Observatorium på grund av din användning av informationen som tillgängliggörs på denna portal.